APIE MUS

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2001 m guodžio 19 d. sprendimu Nr. 118 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros” nuo 2002 m sausio 1 d. įsteigia viešoji įstaiga „Akmenės būstas”, kuriai skirtas 5,0 tūkst litų pašas dalininko kapitalui sudaryti

Įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti d augiabučių namų bendroj o naudojimo objektų Naujosios Akmenės mieste ir nuo 2003 m gruodžio 1 d. Akmenės, Ventos, Papilės, Kruopių ir Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijose priežiūrai administruoti, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, ta p p atj eigų bendrija likviduojama arba nutraukiama jungtinės veiklos sutartis.

Pagrindinis VšĮ „Akmenės būstas“ uždavinys yra įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Įstaiga įpareigota atlikti daugiabučių namų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbus.

◊◊◊

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin, 2003, Nr. 38-1739) patvirtino Bendrųjų
reikalavimų valstybė s ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą.

Šio aprašo 15 punkte nurodytas vienas iš reikalavimų – skelbti informaciją apie įstaigos darbuotojų, einančių vienodas arba pagalkitus požymius vienarūšes pareigas, darbuotojų prėjusių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį.

Minėtą informaciją apie VšĮ „Akmenės Būstas“ darbuotojų prėjusių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį galite rasti čia.